วาระประชุมประจำเดือน(กลุ่มบริหารงานการเงินฯ)


วาระการประชุมประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2561

โพสต์11 ธ.ค. 2561 22:15โดยมณฑล พร้อมสันเทียะ   [ อัปเดต 12 ธ.ค. 2561 03:03 โดย กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ finance ]

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

   1. แนวทางการติดตามเร่งรัดการก่อหนี้  และการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

   2. การส่งเบิกเงินครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2562

   3. งานพัสดุ  แจ้งเพื่อดำเนินการ

   4.  แจ้งอนุมัติเงินประจำงวด


วาระการประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561

โพสต์7 พ.ย. 2561 20:25โดยนางสาวคนึงนิจ โคผดุง   [ อัปเดต 14 พ.ย. 2561 00:09 ]

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์


1. การเบิกเงินเดือน  ค่าจ้างประจำ  ประจำเดือน พฤศจิกายน  2561
2. การจ้างอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน  ประจำปีงบประมาณ 2562
3. การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  งบประมาณปี  2562  งบลงทุน  ค่าครุภัณฑ์
4. การเบิกเงินสวัสดิการ  ค่ารักษาพยาบาล  และการศึกษาบุตร
5. การรับ-จ่าย-นำส่งเงิน  ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์


วาระประชุมเดือนตุลาคมพ.ศ.2561

โพสต์11 ต.ค. 2561 00:01โดยนางมยุรี ปลั่งกลาง   [ อัปเดต 16 ต.ค. 2561 03:53 ]

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์               1. การยืมเงินราชการ
               2. การขอขยายเวลาการเบิกผ่านระบบ GFMIS
               3. สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2561


1-3 of 3