วาระการประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561

โพสต์7 พ.ย. 2561 20:25โดยนางสาวคนึงนิจ โคผดุง   [ อัปเดต 14 พ.ย. 2561 00:09 ]
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์


1. การเบิกเงินเดือน  ค่าจ้างประจำ  ประจำเดือน พฤศจิกายน  2561
2. การจ้างอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน  ประจำปีงบประมาณ 2562
3. การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  งบประมาณปี  2562  งบลงทุน  ค่าครุภัณฑ์
4. การเบิกเงินสวัสดิการ  ค่ารักษาพยาบาล  และการศึกษาบุตร
5. การรับ-จ่าย-นำส่งเงิน  ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์


ĉ
นางสาวคนึงนิจ โคผดุง,
14 พ.ย. 2561 00:08
Comments