เอกสาร/แบบฟอร์ม งานพัสดุ

 แบบฟอร์มพัสดุ
      แบบฟอร์มแต่งตั้ง คกก. จัดทำราคากลางใช้สำหรับงานก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซม
      แบบฟอร์มจัดซื้อจัดจ้าง-วิธีเฉพาะเจาะจง
Comments