บุคลากร : Personelนายวีรพงษ์  อุ่นมานนท์
รองผู้อำนวยการ สพป.ลย.๑


นางมยุรี  ปลั่งกลาง
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินฯ

งานการเงินและบัญชี

นางกมลทิพย์  แก้วมณีวัฒน์
นักวิชาการเงินและบัญชี
ชำนาญการพิเศษ


น.ส.วิไลภรณ์ ซื่อตรง
นักวิชาการเงินและบัญชี
ชำนาญการ

นางหยาดพิรุณ  วิจิตรจันทร์
นักวิชาการเงินและบัญชี
ปฏิบัติการ


น.ส.อุษณา วีรเปรม
นักวิชาการเงินและบัญชี
ชำนาญการ


นางสาวธันยพร จูมจะนะ
นักวิชาการเงินและบัญชี
ชำนาญการ

งานพัสดุ


นางเตือนใจ  ยลวิลาศ
ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ 
ชำนาญการพิเศษ

นางสาวศิริพร แสงสว่าง
ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ 
ปฏิบัติการ

นางสาวคนึงนิจ โคผดุง
เจ้าหน้าที่งานพัสดุ

งานธุรการ


นายกรกฏ วรินทรา
ธุรการ

Comments