นโยบาย : Policy

วิสัยทัศน์ (Vision)

    ภายในปีงบประมาณ  2564  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1  เป็นกลุ่มที่มีมาตรฐาน  ยึดหลักธรรมาภิบาล   บริการประทับใจ

ค่านิยมร่วม (Shared Values)

    "ยิ้มงาม  ถามไถ่  มีธุระเรื่องใด  เต็มใจบริการ"

พันธกิจ (Mission)

    1. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นมืิออาชีพ
    2. พัฒนาระบบการบริหารการเงินภาครัฐ การรับ-การจ่าย  ให้เป็นใปอย่างมีประสิทธิภาพ   โดยใช้เทคดนโลยีที่ทันสมัย
    3. กำหนดมาตรฐาน  หลักเกณฑ์  และแนวปฏิบัติ   ด้านงานการเงิน  งานบัญชี  งานพัสดุและบริหารสินทรัพย์   ให้สอดคล้องกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
    4. พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรให้มีมาตรฐานด้านการบริหารการเงินภาครัฐ

ปฏิญญา (Declaration)

“ปฏิบัติธรรมนำความดี ยึดวิถีห้าห้องชีวิตพิชิตงาน สานความดีสากล สร้างคนคุณภาพ”