งบลงทุน ปีงบประมาณ 2563

โพสต์2 ก.พ. 2563 17:43โดยกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ finance   [ อัปเดต 2 ก.พ. 2563 18:34 ]

งบลงทุน ปีงบประมาณ  2563

แผนงาน
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ

กิจกรรม  มี  2  กิจกรรม  คือ
1. กิจกรรมส่งเสริมการจัดการศึกษาโรงเรียนในโครงการพระราชดำริ จัดสรรทั้งหมด 5 รายการ  จำนวนเงินทั้งสิ้น       2,562,300  บาท  (รายละเอียดตามใบจัดสรร)
2. กิจกรรมปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างสำหรับโรงเรียนปกติ จัดสรรทั้งหมด  28  รายการ  จำนวนเงินทั้ง   สิ้น  34,768,500  บาท  (รายละเอียดตามใบจัดสรร)การกำหนดขอบเขตงาน (TOR) / วิธีจัดซื้อจัดจ้าง

แนวปฏิบัติ     โรงเรียนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณเกิน  5  ล้านบาท 
                 1.  ต้องจัดทำ TOR  และประกาศเพื่อรับฟัง คำวิจารณ์  (ไม่น้อยกว่า 3 วันทำการ)  
                 2. วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง   ดำเนินการด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์   e-bidding  
มีจำนวน  3  โรงเรียน  คือ
               2.1 โรงเรียนบ้านเพียซำพุวิทยา  ก่อสร้างอาคารเรียน สปช.105/29  2 ชั้น  6 ห้อง   เงิน  5,073,000  บาท
               2.2 โรงเรียนชุมชนบ้านปากห้วย  ก่อสร้างอาคารเรียน สปช.105/29  2 ชั้น  6 ห้อง  เงิน  5,073,000  บาท
               2.3 โรงเรียนบ้านนาดอกคำ  ก่อสร้างอาคารเรียน สปช.105/29  2 ชั้น  6 ห้อง        เงิน  5,073,000  บาท

แนวปฏิบัติ     โรงเรียนที่ได้รับงบประมาณเกิน  5  แสน  แต่ไม่เกิน  5  ล้านบาท 
                  1. ต้องจัดทำ TOR  จะประกาศรับฟังคำวิจารณ์หรือไม่ก็ได้   อยู่ในดุลยพินิจของหัวหน้าส่วนราชการ                  
                  2. วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง  ดำเนินการด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  e-bidding  จำนวน  9  โรงดังนี้
                        2.1 โรงเรียนบ้านนาโคก**
                        2.2 โรงเรียนชุมชนบ้านปากชม
                        2.3 โรงเรียนบ้านน้ำแคม
                        2.4 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสะอาด
                        2.5 โรงเรียนบ้านห้วยตาด
                        2.6 โรงเรียนบ้านกกทอง **
                        2.7 โรงเรียนบ้านโคกใหญ่
                        2.8 โรงเรียนเพียงหลวง 18  **
                        2.9 โรงเรียนร่มเกล้าบ้านชมเจริญ ***

แนวปฏิบัติ     โรงเรียนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณไม่เกิน  5  แสนบาท 
                1. ต้องจัดทำ TOR  ไม่ต้องประกาศรับฟังคำวิจารณ์  
                2. วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง   ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน  15  โรงดังนี้
                        1. โรงเรียนบ้านกกดู่
                        2. โรงเรียนบ้านนาซ่าว
                        3. โรงเรียนบ้านท่าบม
                        4. โรงเรียนภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดา
                        5. โรงเรียนบ้านน้ำภู
                        6. โรงเรียนบ้านนาค้อ
                        7.โรงเรียนชุมชนบ้านโสกวิทยาคาร
                        8. โรงเรียนบ้านห้วยพิชัย
                        9. โรงเรียนบ้านนาดินดำ
                        10. โรงเรียนบ้านเชียงคาน “วิจิตรวิทยา”
                        11. โรงเรียนบ้านท่าลี
                        12. โรงเรียนบ้านนาโม้
                        13. โรงเรียนบ้านผาแบ่น
                        14. โรงเรียนบ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59
                        15. โรงเรียนชุมชนบ้านนาอ้อ
ć
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ finance,
2 ก.พ. 2563 18:14
ĉ
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ finance,
2 ก.พ. 2563 18:14
Comments