โครงการอบรมหลักสูตร " ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 " สำหรับผู้บริหารและครูผู้ปฎิบัติงานพัสดุของโรงเรียนในสังกัด วันที่ ๒๑ - ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมเทพบุญเติม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑

โพสต์20 พ.ย. 2560 21:07โดยกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ finance   [ อัปเดต 7 พ.ค. 2561 18:40 โดย นายจักรกริช อาจแก้ว ]
โครงการอบรมหลักสูตร
" ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 "
สำหรับผู้บริหารและครูผู้ปฎิบัติงานพัสดุของโรงเรียนในสังกัด
วันที่ ๒๑ - ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๐
ณ ห้องประชุมเทพบุญเติม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑Comments