กิจกรรมล่าสุดของไซต์

14 ก.ค. 2562 19:57 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ finance แก้ไข บทความเอกสารเผยแพร่งบทดลองประจำเดือน มิถุนายน 2562 ของหน่วยเบิกจ่ายสู่สาธารณะ สพป.เลย เขต 1
14 ก.ค. 2562 19:56 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ finance แนบ หน้างบทดลอง มิ.ย.62_rotated_page-0001.jpg กับ บทความเอกสารเผยแพร่งบทดลองประจำเดือน มิถุนายน 2562 ของหน่วยเบิกจ่ายสู่สาธารณะ สพป.เลย เขต 1
14 ก.ค. 2562 19:55 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ finance นำออกไฟล์แนบ หน้างบทดลอง มิ.ย.62_rotated_page-0001.jpg จาก บทความเอกสารเผยแพร่งบทดลองประจำเดือน มิถุนายน 2562 ของหน่วยเบิกจ่ายสู่สาธารณะ สพป.เลย เขต 1
14 ก.ค. 2562 19:54 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ finance แก้ไข บทความเอกสารเผยแพร่งบทดลองประจำเดือน มิถุนายน 2562 ของหน่วยเบิกจ่ายสู่สาธารณะ สพป.เลย เขต 1
14 ก.ค. 2562 19:53 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ finance แนบ หน้างบทดลอง มิ.ย.62_rotated_page-0001.jpg กับ บทความเอกสารเผยแพร่งบทดลองประจำเดือน มิถุนายน 2562 ของหน่วยเบิกจ่ายสู่สาธารณะ สพป.เลย เขต 1
14 ก.ค. 2562 19:52 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ finance สร้าง บทความเอกสารเผยแพร่งบทดลองประจำเดือน มิถุนายน 2562 ของหน่วยเบิกจ่ายสู่สาธารณะ สพป.เลย เขต 1
11 ก.ค. 2562 23:17 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ finance แก้ไข นโยบาย : Policy
11 ก.ค. 2562 23:16 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ finance แก้ไข นโยบาย : Policy
11 ก.ค. 2562 23:15 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ finance แก้ไข นโยบาย : Policy
11 ก.ค. 2562 23:14 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ finance แก้ไข นโยบาย : Policy
11 ก.ค. 2562 22:56 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ finance แนบ นางสาวศิริพร แสงสว่าง.pdf กับ ขอบข่ายภารกิจ : Structure
11 ก.ค. 2562 19:20 มณฑล พร้อมสันเทียะ แก้ไข แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ : Budget spending plan
11 ก.ค. 2562 19:18 มณฑล พร้อมสันเทียะ แก้ไข แผนการใช้จ่ายงบประมาณ : Budget spending plan
11 ก.ค. 2562 06:00 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ finance แนบ แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2562.pdf กับ แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2562
11 ก.ค. 2562 05:54 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ finance แก้ไข แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2562
11 ก.ค. 2562 05:54 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ finance สร้าง แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2562
11 ก.ค. 2562 05:47 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ finance แก้ไข รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2561
11 ก.ค. 2562 05:43 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ finance แนบ รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 2561-ไตรมาสที่ 4.pdf กับ รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2561
11 ก.ค. 2562 05:43 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ finance แนบ รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 2561-ไตรมาสที่ 3.pdf กับ รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2561
11 ก.ค. 2562 05:43 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ finance แนบ รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 2561-ไตรมาสที่ 2.pdf กับ รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2561
11 ก.ค. 2562 05:43 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ finance แนบ รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 2561-ไตรมาสที่ 1.pdf กับ รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2561
11 ก.ค. 2562 05:43 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ finance นำออกไฟล์แนบ รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี2561.pdf จาก รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2561
11 ก.ค. 2562 05:42 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ finance แก้ไข รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2561
11 ก.ค. 2562 05:41 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ finance แก้ไข รายงานการกำกับติดตามงบประมาณรายไตรมาส ปีงบประมาณ 2562
11 ก.ค. 2562 05:37 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ finance แก้ไข Plan-Expend

เก่ากว่า | ใหม่กว่า