กิจกรรมล่าสุดของไซต์

2 มี.ค. 2561 02:15 นางสาวคนึงนิจ โคผดุง แนบ เอกสารประกอบการเบิกเงิน ค่าจ้าง-เจาะจง.docx กับ เอกสาร/แบบฟอร์ม
2 มี.ค. 2561 02:15 นางสาวคนึงนิจ โคผดุง แนบ เอกสารการเบิกจ่ายเงิน ค่าจ้าง-e-bidding.doc กับ เอกสาร/แบบฟอร์ม
2 มี.ค. 2561 02:12 นางสาวคนึงนิจ โคผดุง แนบ เอกสารประกอบการเบิกเงิน ค่าจ้าง-เจาะจง.docx กับ เอกสารประกอบการเบิกเงินค่าจ้าง
2 มี.ค. 2561 02:11 นางสาวคนึงนิจ โคผดุง แนบ เอกสารการเบิกจ่ายเงิน ค่าจ้าง-e-bidding.doc กับ เอกสารประกอบการเบิกเงินค่าจ้าง
2 มี.ค. 2561 02:11 นางสาวคนึงนิจ โคผดุง สร้าง เอกสารประกอบการเบิกเงินค่าจ้าง
14 ก.พ. 2561 19:09 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ finance สร้าง เอกสารเผยแพร่งบทดลองประจำเดือนมกราคม 2561 ของหน่วยเบิกจ่ายสู่สาธารณะ สพป.เลย เขต 1
14 ก.พ. 2561 19:09 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ finance แนบ งบทดลอง ม.ค.61.jpg กับ เอกสารเผยแพร่งบทดลองประจำเดือนมกราคม 2561 ของหน่วยเบิกจ่ายสู่สาธารณะ สพป.เลย เขต 1
8 ม.ค. 2561 00:28 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ finance แนบ งบทดลอง ธ.ค.60.jpg กับ เอกสารเผยแพร่งบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2560 ของหน่วยเบิกจ่ายสู่สาธารณะ สพป.เลย เขต 1
8 ม.ค. 2561 00:28 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ finance สร้าง เอกสารเผยแพร่งบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2560 ของหน่วยเบิกจ่ายสู่สาธารณะ สพป.เลย เขต 1
3 ม.ค. 2561 04:07 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ finance แก้ไข File Sharing for Agent
3 ม.ค. 2561 04:05 นายจักรกริช อาจแก้ว นำออกไฟล์แนบ SAMClient-x32-8.2.msi จาก File Sharing for Agent
3 ม.ค. 2561 04:05 นายจักรกริช อาจแก้ว นำออกไฟล์แนบ PDFill.rar จาก File Sharing for Agent
3 ม.ค. 2561 04:05 นายจักรกริช อาจแก้ว นำออกไฟล์แนบ Link.txt จาก File Sharing for Agent
3 ม.ค. 2561 04:05 นายจักรกริช อาจแก้ว นำออกไฟล์แนบ options.vnc จาก File Sharing for Agent
3 ม.ค. 2561 01:06 นายจักรกริช อาจแก้ว แนบ SAMClient-x32-8.2.msi กับ File Sharing for Agent
3 ม.ค. 2561 01:06 นายจักรกริช อาจแก้ว แนบ options.vnc กับ File Sharing for Agent
3 ม.ค. 2561 01:05 นายจักรกริช อาจแก้ว แนบ Link.txt กับ File Sharing for Agent
27 ธ.ค. 2560 20:20 นางสาวคนึงนิจ โคผดุง แก้ไข กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธี e-bidding งบประมาณปี 2560
13 ธ.ค. 2560 21:42 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ finance แนบ PDFill.rar กับ File Sharing for Agent
13 ธ.ค. 2560 21:42 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ finance แนบ PDFill.rar กับ File Sharing for Agent
13 ธ.ค. 2560 21:38 นายจักรกริช อาจแก้ว สร้าง File Sharing for Agent
1 ธ.ค. 2560 00:07 นางสาวคนึงนิจ โคผดุง แนบ มอก.โต๊ะเก้าอี้ 60-.pdf กับ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ โต๊ะ-เก้าอี้รักเรียน
1 ธ.ค. 2560 00:07 นางสาวคนึงนิจ โคผดุง แนบ Shopping ครุภัณฑ์ปี 2559.pdf กับ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ โต๊ะ-เก้าอี้รักเรียน
1 ธ.ค. 2560 00:07 นางสาวคนึงนิจ โคผดุง สร้าง รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ โต๊ะ-เก้าอี้รักเรียน
22 พ.ย. 2560 05:41 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ finance แก้ไข โครงการอบรมหลักสูตร " ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 " สำหรับผู้บริหารและครูผู้ปฎิบัติงานพัสดุของโรงเรียนในสังกัด วันที่ ๒๑ - ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมเทพบุญเติม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑

เก่ากว่า | ใหม่กว่า