กิจกรรมล่าสุดของไซต์

29 ม.ค. 2560 23:07 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ finance แนบ เอกสารที่ใช้ประกอบการยืมเงิน.docx กับ เอกสาร/แบบฟอร์ม
29 ม.ค. 2560 23:07 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ finance แนบ หลักฐานส่งใช้เงินยืม.doc กับ เอกสาร/แบบฟอร์ม
29 ม.ค. 2560 23:07 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ finance แนบ สารบัญ.docx กับ เอกสาร/แบบฟอร์ม
29 ม.ค. 2560 23:07 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ finance อัปเดต สัญญายืมเงิน.doc
29 ม.ค. 2560 23:07 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ finance แนบ ปก.docx กับ เอกสาร/แบบฟอร์ม
29 ม.ค. 2560 23:07 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ finance อัปเดต ใบสำคัญรับเงิน.doc
29 ม.ค. 2560 23:07 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ finance อัปเดต ใบสำคัญรับเงิน วิทยากรฝึกอบรม.doc
29 ม.ค. 2560 23:07 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ finance อัปเดต แบบรายงานการเดินทางไปราชการ.doc
29 ม.ค. 2560 23:07 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ finance แนบ แบบประมาณการฝึกอบรม.xlsx กับ เอกสาร/แบบฟอร์ม
29 ม.ค. 2560 23:07 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ finance แนบ แบบประมาณการค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม.docx กับ เอกสาร/แบบฟอร์ม
29 ม.ค. 2560 23:06 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ finance แนบ แบบขอใช้รถส่วนตัว.doc กับ เอกสาร/แบบฟอร์ม
29 ม.ค. 2560 23:06 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ finance อัปเดต บันทึกส่งใช้เงินยืม.doc
29 ม.ค. 2560 23:06 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ finance แนบ ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สพฐ 29กย57.pdf กับ เอกสาร/แบบฟอร์ม
29 ม.ค. 2560 23:06 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ finance แนบ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ฉบับที่ 2.pdf กับ เอกสาร/แบบฟอร์ม
29 ม.ค. 2560 23:06 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ finance แนบ การเดินทางไปราชการ ปี2553.pdf กับ เอกสาร/แบบฟอร์ม
30 พ.ย. 2559 22:34 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพป.ลย1 แก้ไข หน้าแรก
30 พ.ย. 2559 22:33 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพป.ลย1 แนบ 20161124.png กับ หน้าแรก
30 พ.ย. 2559 22:25 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพป.ลย1 แนบ DSC.png กับ หน้าแรก
30 พ.ย. 2559 22:24 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพป.ลย1 แนบ นายกฤต.jpg กับ หน้าแรก
27 พ.ย. 2559 22:55 มณฑล พร้อมสันเทียะ แนบ 6-financial-and-assets.pdf กับ ขอบข่ายภารกิจ : Structure
27 พ.ย. 2559 22:50 มณฑล พร้อมสันเทียะ นำออกไฟล์แนบ ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช105 ห้วยอาลัย.pdf จาก ขอบข่ายภารกิจ : Structure
29 ก.ย. 2559 09:24 นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไข ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลางของสำนักงาน ป.ป.ช.
29 ก.ย. 2559 09:22 นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไข อื่นๆ
8 ก.ย. 2559 00:03 นายจักรกริช อาจแก้ว อัปเดต แบบแจ้งปัญหาการใช้งานในระบบ e-GP กรณีที่มีผู้มีสิทธิเสนอราคารายเดียว.doc
8 ก.ย. 2559 00:03 นายจักรกริช อาจแก้ว อัปเดต แบบแจ้งปัญหาการใช้งานในระบบ e-GP กรณีบันทึกเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรในขั้นตอนขอรับเอกสารฯ ผิด.doc

เก่ากว่า | ใหม่กว่า