กิจกรรมล่าสุดของไซต์

2 เม.ย. 2560 01:24 มณฑล พร้อมสันเทียะ แก้ไข บุคลากร : Personel
6 มี.ค. 2560 22:16 นายจักรกริช อาจแก้ว แนบ IMG_0492.JPG กับ สรุปผลการเบิกจ่ายเงินปีงบประมาณ 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
6 มี.ค. 2560 22:16 นายจักรกริช อาจแก้ว สร้าง สรุปผลการเบิกจ่ายเงินปีงบประมาณ 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
6 มี.ค. 2560 22:13 นายจักรกริช อาจแก้ว แนบ IMG_0491.JPG กับ สรุปการเบิกจ่ายเงินปีงบประมาณ 2559-2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
6 มี.ค. 2560 22:13 นายจักรกริช อาจแก้ว สร้าง สรุปการเบิกจ่ายเงินปีงบประมาณ 2559-2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
29 ม.ค. 2560 23:07 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ finance แนบ เอกสารที่ใช้ประกอบการยืมเงิน.docx กับ เอกสาร/แบบฟอร์ม
29 ม.ค. 2560 23:07 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ finance แนบ หลักฐานส่งใช้เงินยืม.doc กับ เอกสาร/แบบฟอร์ม
29 ม.ค. 2560 23:07 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ finance แนบ สารบัญ.docx กับ เอกสาร/แบบฟอร์ม
29 ม.ค. 2560 23:07 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ finance อัปเดต สัญญายืมเงิน.doc
29 ม.ค. 2560 23:07 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ finance แนบ ปก.docx กับ เอกสาร/แบบฟอร์ม
29 ม.ค. 2560 23:07 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ finance อัปเดต ใบสำคัญรับเงิน.doc
29 ม.ค. 2560 23:07 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ finance อัปเดต ใบสำคัญรับเงิน วิทยากรฝึกอบรม.doc
29 ม.ค. 2560 23:07 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ finance อัปเดต แบบรายงานการเดินทางไปราชการ.doc
29 ม.ค. 2560 23:07 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ finance แนบ แบบประมาณการฝึกอบรม.xlsx กับ เอกสาร/แบบฟอร์ม
29 ม.ค. 2560 23:07 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ finance แนบ แบบประมาณการค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม.docx กับ เอกสาร/แบบฟอร์ม
29 ม.ค. 2560 23:06 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ finance แนบ แบบขอใช้รถส่วนตัว.doc กับ เอกสาร/แบบฟอร์ม
29 ม.ค. 2560 23:06 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ finance อัปเดต บันทึกส่งใช้เงินยืม.doc
29 ม.ค. 2560 23:06 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ finance แนบ ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สพฐ 29กย57.pdf กับ เอกสาร/แบบฟอร์ม
29 ม.ค. 2560 23:06 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ finance แนบ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ฉบับที่ 2.pdf กับ เอกสาร/แบบฟอร์ม
29 ม.ค. 2560 23:06 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ finance แนบ การเดินทางไปราชการ ปี2553.pdf กับ เอกสาร/แบบฟอร์ม
30 พ.ย. 2559 22:34 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพป.ลย1 แก้ไข หน้าแรก
30 พ.ย. 2559 22:33 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพป.ลย1 แนบ 20161124.png กับ หน้าแรก
30 พ.ย. 2559 22:25 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพป.ลย1 แนบ DSC.png กับ หน้าแรก
30 พ.ย. 2559 22:24 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพป.ลย1 แนบ นายกฤต.jpg กับ หน้าแรก
27 พ.ย. 2559 22:55 มณฑล พร้อมสันเทียะ แนบ 6-financial-and-assets.pdf กับ ขอบข่ายภารกิจ : Structure

เก่ากว่า | ใหม่กว่า