กิจกรรมล่าสุดของไซต์

3 ม.ค. 2561 04:05 นายจักรกริช อาจแก้ว นำออกไฟล์แนบ Link.txt จาก File Sharing for Agent
3 ม.ค. 2561 04:05 นายจักรกริช อาจแก้ว นำออกไฟล์แนบ options.vnc จาก File Sharing for Agent
3 ม.ค. 2561 01:06 นายจักรกริช อาจแก้ว แนบ SAMClient-x32-8.2.msi กับ File Sharing for Agent
3 ม.ค. 2561 01:06 นายจักรกริช อาจแก้ว แนบ options.vnc กับ File Sharing for Agent
3 ม.ค. 2561 01:05 นายจักรกริช อาจแก้ว แนบ Link.txt กับ File Sharing for Agent
27 ธ.ค. 2560 20:20 นางสาวคนึงนิจ โคผดุง แก้ไข กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธี e-bidding งบประมาณปี 2560
13 ธ.ค. 2560 21:42 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ finance แนบ PDFill.rar กับ File Sharing for Agent
13 ธ.ค. 2560 21:42 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ finance แนบ PDFill.rar กับ File Sharing for Agent
13 ธ.ค. 2560 21:38 นายจักรกริช อาจแก้ว สร้าง File Sharing for Agent
1 ธ.ค. 2560 00:07 นางสาวคนึงนิจ โคผดุง แนบ มอก.โต๊ะเก้าอี้ 60-.pdf กับ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ โต๊ะ-เก้าอี้รักเรียน
1 ธ.ค. 2560 00:07 นางสาวคนึงนิจ โคผดุง แนบ Shopping ครุภัณฑ์ปี 2559.pdf กับ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ โต๊ะ-เก้าอี้รักเรียน
1 ธ.ค. 2560 00:07 นางสาวคนึงนิจ โคผดุง สร้าง รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ โต๊ะ-เก้าอี้รักเรียน
22 พ.ย. 2560 05:41 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ finance แก้ไข โครงการอบรมหลักสูตร " ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 " สำหรับผู้บริหารและครูผู้ปฎิบัติงานพัสดุของโรงเรียนในสังกัด วันที่ ๒๑ - ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมเทพบุญเติม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑
21 พ.ย. 2560 20:32 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ finance แก้ไข โครงการอบรมหลักสูตร " ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 " สำหรับผู้บริหารและครูผู้ปฎิบัติงานพัสดุของโรงเรียนในสังกัด วันที่ ๒๑ - ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมเทพบุญเติม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑
21 พ.ย. 2560 20:30 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ finance แนบ logo2.png กับ โครงการอบรมหลักสูตร " ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 " สำหรับผู้บริหารและครูผู้ปฎิบัติงานพัสดุของโรงเรียนในสังกัด วันที่ ๒๑ - ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมเทพบุญเติม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑
20 พ.ย. 2560 21:11 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ finance แก้ไข โครงการอบรมหลักสูตร " ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 " สำหรับผู้บริหารและครูผู้ปฎิบัติงานพัสดุของโรงเรียนในสังกัด วันที่ ๒๑ - ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมเทพบุญเติม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑
20 พ.ย. 2560 21:09 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ finance แก้ไข โครงการอบรมหลักสูตร " ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 " สำหรับผู้บริหารและครูผู้ปฎิบัติงานพัสดุของโรงเรียนในสังกัด วันที่ ๒๑ - ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมเทพบุญเติม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑
20 พ.ย. 2560 21:07 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ finance สร้าง โครงการอบรมหลักสูตร " ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 " สำหรับผู้บริหารและครูผู้ปฎิบัติงานพัสดุของโรงเรียนในสังกัด วันที่ ๒๑ - ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมเทพบุญเติม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑
19 พ.ย. 2560 21:40 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ finance แนบ 1511155460873.png กับ เอกสาร/แบบฟอร์ม
19 พ.ย. 2560 21:39 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ finance แนบ 1511155472531.png กับ เอกสาร/แบบฟอร์ม
19 พ.ย. 2560 21:39 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ finance แนบ 1511155466934.png กับ เอกสาร/แบบฟอร์ม
19 พ.ย. 2560 21:39 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ finance แนบ 1511155477847.png กับ เอกสาร/แบบฟอร์ม
19 พ.ย. 2560 21:38 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ finance แนบ 1511155483681.png กับ เอกสาร/แบบฟอร์ม
16 พ.ย. 2560 20:28 นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไข กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธี e-bidding งบประมาณปี 2560
16 พ.ย. 2560 02:02 นางสาวคนึงนิจ โคผดุง แนบ 1.แบบฟอร์มจัดซื้อจัดจ้าง-วิธีเฉพาะเจาะจง.doc กับ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธี e-bidding งบประมาณปี 2560