กิจกรรมล่าสุดของไซต์

3 พ.ค. 2561 02:54 นายจักรกริช อาจแก้ว สร้าง โครงการอบรมหลักสูตร อบรมชี้แจงเกี่ยวกับการขอรับเงินบำเหน็จ บำนาญ บำเหน็จลูกจ้าง แก่ผู้ที่จะเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561
16 เม.ย. 2561 21:40 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ finance แก้ไข เอกสารเผยแพร่งบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2561 ของหน่วยเบิกจ่ายสู่สาธารณะ สพป.เลย เขต 1
16 เม.ย. 2561 21:36 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ finance แก้ไข เอกสารเผยแพร่งบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2561 ของหน่วยเบิกจ่ายสู่สาธารณะ สพป.เลย เขต 1
16 เม.ย. 2561 21:35 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ finance แนบ งบทดลอง มี.ค.61.jpg กับ เอกสารเผยแพร่งบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2561 ของหน่วยเบิกจ่ายสู่สาธารณะ สพป.เลย เขต 1
16 เม.ย. 2561 21:35 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ finance สร้าง เอกสารเผยแพร่งบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2561 ของหน่วยเบิกจ่ายสู่สาธารณะ สพป.เลย เขต 1
8 เม.ย. 2561 18:47 นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไข คนดีศรีเมืองเลย : ด้านความซื่อสัตย์สุจริต ประจำปี 2561
8 เม.ย. 2561 18:41 นายจักรกริช อาจแก้ว นำออกไฟล์แนบ หลักการทำงาน.jpg จาก เอกสาร/แบบฟอร์ม
8 เม.ย. 2561 18:38 นายจักรกริช อาจแก้ว แนบ หลักการทำงาน พ่อหลวงของเรา รัชกาลที่ 9.pdf กับ เอกสาร/แบบฟอร์ม
8 เม.ย. 2561 18:38 นายจักรกริช อาจแก้ว แนบ หลักการทำงาน พ่อหลวงของเรา รัชกาลที่ 9.jpg กับ เอกสาร/แบบฟอร์ม
8 เม.ย. 2561 18:38 นายจักรกริช อาจแก้ว อัปเดต คนดีศรีเมืองเลย.jpg
8 เม.ย. 2561 18:35 นายจักรกริช อาจแก้ว แนบ หลักการทำงาน.jpg กับ เอกสาร/แบบฟอร์ม
8 เม.ย. 2561 18:34 นายจักรกริช อาจแก้ว แนบ คนดีศรีเมืองเลย.jpg กับ เอกสาร/แบบฟอร์ม
4 เม.ย. 2561 00:23 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ finance แนบ งบทดลอง ก.พ.61.jpg กับ เอกสารเผยแพร่งบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ของหน่วยเบิกจ่ายสู่สาธารณะ สพป.เลย เขต 1
4 เม.ย. 2561 00:23 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ finance สร้าง เอกสารเผยแพร่งบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ของหน่วยเบิกจ่ายสู่สาธารณะ สพป.เลย เขต 1
2 มี.ค. 2561 02:15 นางสาวคนึงนิจ โคผดุง แนบ เอกสารประกอบการเบิกเงิน ค่าจ้าง-เจาะจง.docx กับ เอกสาร/แบบฟอร์ม
2 มี.ค. 2561 02:15 นางสาวคนึงนิจ โคผดุง แนบ เอกสารการเบิกจ่ายเงิน ค่าจ้าง-e-bidding.doc กับ เอกสาร/แบบฟอร์ม
2 มี.ค. 2561 02:12 นางสาวคนึงนิจ โคผดุง แนบ เอกสารประกอบการเบิกเงิน ค่าจ้าง-เจาะจง.docx กับ เอกสารประกอบการเบิกเงินค่าจ้าง
2 มี.ค. 2561 02:11 นางสาวคนึงนิจ โคผดุง แนบ เอกสารการเบิกจ่ายเงิน ค่าจ้าง-e-bidding.doc กับ เอกสารประกอบการเบิกเงินค่าจ้าง
2 มี.ค. 2561 02:11 นางสาวคนึงนิจ โคผดุง สร้าง เอกสารประกอบการเบิกเงินค่าจ้าง
14 ก.พ. 2561 19:09 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ finance สร้าง เอกสารเผยแพร่งบทดลองประจำเดือนมกราคม 2561 ของหน่วยเบิกจ่ายสู่สาธารณะ สพป.เลย เขต 1
14 ก.พ. 2561 19:09 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ finance แนบ งบทดลอง ม.ค.61.jpg กับ เอกสารเผยแพร่งบทดลองประจำเดือนมกราคม 2561 ของหน่วยเบิกจ่ายสู่สาธารณะ สพป.เลย เขต 1
8 ม.ค. 2561 00:28 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ finance แนบ งบทดลอง ธ.ค.60.jpg กับ เอกสารเผยแพร่งบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2560 ของหน่วยเบิกจ่ายสู่สาธารณะ สพป.เลย เขต 1
8 ม.ค. 2561 00:28 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ finance สร้าง เอกสารเผยแพร่งบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2560 ของหน่วยเบิกจ่ายสู่สาธารณะ สพป.เลย เขต 1
3 ม.ค. 2561 04:07 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ finance แก้ไข File Sharing for Agent
3 ม.ค. 2561 04:05 นายจักรกริช อาจแก้ว นำออกไฟล์แนบ SAMClient-x32-8.2.msi จาก File Sharing for Agent