กิจกรรมล่าสุดของไซต์

29 ก.ย. 2559 09:24 นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไข ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลางของสำนักงาน ป.ป.ช.
29 ก.ย. 2559 09:22 นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไข อื่นๆ
8 ก.ย. 2559 00:03 นายจักรกริช อาจแก้ว อัปเดต แบบแจ้งปัญหาการใช้งานในระบบ e-GP กรณีที่มีผู้มีสิทธิเสนอราคารายเดียว.doc
8 ก.ย. 2559 00:03 นายจักรกริช อาจแก้ว อัปเดต แบบแจ้งปัญหาการใช้งานในระบบ e-GP กรณีบันทึกเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรในขั้นตอนขอรับเอกสารฯ ผิด.doc
8 ก.ย. 2559 00:03 นายจักรกริช อาจแก้ว อัปเดต แบบแจ้งปัญหาการใช้งานในระบบ e-GP กรณีแก้ไขสัญญาแล้วมีการเปลี่ยนแปลงจำนวนงวดงาน จำนวนงวดเงิน และจำนวนเงินไปจากสัญญาเดิม.doc
8 ก.ย. 2559 00:03 นายจักรกริช อาจแก้ว อัปเดต แบบแจ้งปัญหาการใช้งานในระบบ e-GP.doc
8 ก.ย. 2559 00:03 นายจักรกริช อาจแก้ว อัปเดต แบบแจ้งปัญหาการใช้งานในระบบ e-GP กรณีข้อมูลธนาคาร.doc
8 ก.ย. 2559 00:03 นายจักรกริช อาจแก้ว แนบ แบบแจ้งปัญหาการใช้งานในระบบ e-GP.doc กับ เอกสาร/แบบฟอร์ม
8 ก.ย. 2559 00:03 นายจักรกริช อาจแก้ว แนบ แบบแจ้งปัญหาการใช้งานในระบบ e-GP กรณีบันทึกเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรในขั้นตอนขอรับเอกสารฯ ผิด.doc กับ เอกสาร/แบบฟอร์ม
8 ก.ย. 2559 00:03 นายจักรกริช อาจแก้ว แนบ แบบแจ้งปัญหาการใช้งานในระบบ e-GP กรณีที่มีผู้มีสิทธิเสนอราคารายเดียว.doc กับ เอกสาร/แบบฟอร์ม
8 ก.ย. 2559 00:03 นายจักรกริช อาจแก้ว แนบ แบบแจ้งปัญหาการใช้งานในระบบ e-GP กรณีข้อมูลธนาคาร.doc กับ เอกสาร/แบบฟอร์ม
8 ก.ย. 2559 00:03 นายจักรกริช อาจแก้ว แนบ แบบแจ้งปัญหาการใช้งานในระบบ e-GP กรณีแก้ไขสัญญาแล้วมีการเปลี่ยนแปลงจำนวนงวดงาน จำนวนงวดเงิน และจำนวนเงินไปจากสัญญาเดิม.doc กับ เอกสาร/แบบฟอร์ม
8 ก.ย. 2559 00:00 นายจักรกริช อาจแก้ว อัปเดต การลงทะเบียนหน่วยงานภาครัฐในระบบ e-GP.pdf
7 ก.ย. 2559 23:59 นายจักรกริช อาจแก้ว อัปเดต การลงทะเบียนหน่วยงานภาครัฐในระบบ e-GP.pdf
7 ก.ย. 2559 23:59 นายจักรกริช อาจแก้ว อัปเดต การลงทะเบียนหน่วยงานภาครัฐในระบบ e-GP.pdf
7 ก.ย. 2559 23:58 นายจักรกริช อาจแก้ว แนบ การลงทะเบียนหน่วยงานภาครัฐในระบบ e-GP.pdf กับ เอกสาร/แบบฟอร์ม
7 ก.ย. 2559 23:18 นายจักรกริช อาจแก้ว อัปเดต ตัวอย่างแบบฟอร์มการจ้างโดยวิธีพิเศษ.doc
7 ก.ย. 2559 23:18 นายจักรกริช อาจแก้ว อัปเดต (ตัวอย่าง) บันทึกข้อความ.doc
7 ก.ย. 2559 23:18 นายจักรกริช อาจแก้ว อัปเดต การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ส่งสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน.doc
7 ก.ย. 2559 23:18 นายจักรกริช อาจแก้ว อัปเดต ตัวอย่างแบบฟอร์ม การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา.doc
7 ก.ย. 2559 23:18 นายจักรกริช อาจแก้ว อัปเดต การตรวจสอบพัสดุประจำปี.doc
7 ก.ย. 2559 23:18 นายจักรกริช อาจแก้ว อัปเดต ขั้นตอนการประกวดราคา e-bidding(1).doc
7 ก.ย. 2559 23:18 นายจักรกริช อาจแก้ว อัปเดต regist_fulldoc.pdf
7 ก.ย. 2559 23:18 นายจักรกริช อาจแก้ว อัปเดต 8-2015-02-04_11-35-30_0.85899.rar
7 ก.ย. 2559 23:18 นายจักรกริช อาจแก้ว อัปเดต 7-2014-12-18_11-05-13_0.792664.rar