กิจกรรมล่าสุดของไซต์

19 พ.ย. 2560 21:40 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ finance แนบ 1511155460873.png กับ เอกสาร/แบบฟอร์ม
19 พ.ย. 2560 21:39 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ finance แนบ 1511155472531.png กับ เอกสาร/แบบฟอร์ม
19 พ.ย. 2560 21:39 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ finance แนบ 1511155466934.png กับ เอกสาร/แบบฟอร์ม
19 พ.ย. 2560 21:39 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ finance แนบ 1511155477847.png กับ เอกสาร/แบบฟอร์ม
19 พ.ย. 2560 21:38 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ finance แนบ 1511155483681.png กับ เอกสาร/แบบฟอร์ม
16 พ.ย. 2560 20:28 นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไข กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธี e-bidding งบประมาณปี 2560
16 พ.ย. 2560 02:02 นางสาวคนึงนิจ โคผดุง แนบ 1.แบบฟอร์มจัดซื้อจัดจ้าง-วิธีเฉพาะเจาะจง.doc กับ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธี e-bidding งบประมาณปี 2560
15 พ.ย. 2560 23:52 นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไข กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธี e-bidding งบประมาณปี 2560
15 พ.ย. 2560 23:27 นายจักรกริช อาจแก้ว แนบ รายการจัดสรร.pdf กับ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธี e-bidding งบประมาณปี 2560
15 พ.ย. 2560 22:50 นางสาวคนึงนิจ โคผดุง แก้ไข กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธี e-bidding งบประมาณปี 2560
15 พ.ย. 2560 22:45 นางสาวคนึงนิจ โคผดุง แนบ คุณสมบัติของผู้เสนอราคา.pdf กับ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธี e-bidding งบประมาณปี 2560
15 พ.ย. 2560 21:12 มณฑล พร้อมสันเทียะ แก้ไข กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธี e-bidding งบประมาณปี 2560
15 พ.ย. 2560 19:59 นางสาวคนึงนิจ โคผดุง แก้ไข กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธี e-bidding งบประมาณปี 2560
15 พ.ย. 2560 19:59 นางสาวคนึงนิจ โคผดุง แนบ Check list จัดซื้อจัดจ้าง 60.pdf กับ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธี e-bidding งบประมาณปี 2560
15 พ.ย. 2560 07:53 นางสาวคนึงนิจ โคผดุง แก้ไข กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธี e-bidding งบประมาณปี 2560
15 พ.ย. 2560 07:49 นางสาวคนึงนิจ โคผดุง แก้ไข กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธี e-bidding งบประมาณปี 2560
15 พ.ย. 2560 07:47 นางสาวคนึงนิจ โคผดุง แก้ไข กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธี e-bidding งบประมาณปี 2560
15 พ.ย. 2560 07:25 นางสาวคนึงนิจ โคผดุง แก้ไข กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธี e-bidding งบประมาณปี 2560
15 พ.ย. 2560 07:24 นางสาวคนึงนิจ โคผดุง แนบ logo2.png กับ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธี e-bidding งบประมาณปี 2560
15 พ.ย. 2560 07:24 นางสาวคนึงนิจ โคผดุง แนบ หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างอาคาร+2560.pdf กับ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธี e-bidding งบประมาณปี 2560
15 พ.ย. 2560 07:23 นางสาวคนึงนิจ โคผดุง นำออกไฟล์แนบ 2.หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างอาคาร+2560.pdf จาก กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธี e-bidding งบประมาณปี 2560
15 พ.ย. 2560 07:23 นางสาวคนึงนิจ โคผดุง แนบ ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้ทะเบียนผู้ประกอบการ.PDF กับ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธี e-bidding งบประมาณปี 2560
15 พ.ย. 2560 07:23 นางสาวคนึงนิจ โคผดุง แนบ แนวทางและวิธีปฏิบัติฯ-15.11.2017+final.pdf กับ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธี e-bidding งบประมาณปี 2560
15 พ.ย. 2560 07:22 นางสาวคนึงนิจ โคผดุง แนบ 2.หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างอาคาร+2560.pdf กับ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธี e-bidding งบประมาณปี 2560
15 พ.ย. 2560 07:18 นางสาวคนึงนิจ โคผดุง แนบ ระเบียบกระทรวงการคลัง+พศ2560.pdf กับ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธี e-bidding งบประมาณปี 2560