กิจกรรมล่าสุดของไซต์

18 ก.ย. 2562 00:40 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ finance แนบ หน้างบทดลอง ส.ค.62_rotated_page-0001 (1).jpg กับ เอกสารเผยแพร่งบทดลองจำเดือน สิงหาคม 2562 ของหน่วยเบิกจ่ายสู่สาธารณะ สพป.เลย เขต 1
18 ก.ย. 2562 00:39 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ finance สร้าง เอกสารเผยแพร่งบทดลองจำเดือน สิงหาคม 2562 ของหน่วยเบิกจ่ายสู่สาธารณะ สพป.เลย เขต 1
29 ส.ค. 2562 04:06 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ finance แก้ไข จดหมายข่าว
29 ส.ค. 2562 04:06 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ finance แก้ไข จดหมายข่าว
29 ส.ค. 2562 04:06 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ finance แก้ไข จดหมายข่าว
29 ส.ค. 2562 04:05 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ finance แก้ไข จดหมายข่าว
29 ส.ค. 2562 04:05 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ finance สร้าง จดหมายข่าว
15 ส.ค. 2562 01:05 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ finance แก้ไข เอกสารเผยแพร่งบทดลองจำเดือน กรกฎาคม 2562 ของหน่วยเบิกจ่ายสู่สาธารณะ สพป.เลย เขต 1
15 ส.ค. 2562 00:58 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ finance แนบ งบทดรองเดือน ก.ค.62_rotated_page-0001.jpg กับ เอกสารเผยแพร่งบทดลองจำเดือน กรกฎาคม 2562 ของหน่วยเบิกจ่ายสู่สาธารณะ สพป.เลย เขต 1
15 ส.ค. 2562 00:58 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ finance สร้าง เอกสารเผยแพร่งบทดลองจำเดือน กรกฎาคม 2562 ของหน่วยเบิกจ่ายสู่สาธารณะ สพป.เลย เขต 1
14 ก.ค. 2562 19:57 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ finance แก้ไข บทความเอกสารเผยแพร่งบทดลองประจำเดือน มิถุนายน 2562 ของหน่วยเบิกจ่ายสู่สาธารณะ สพป.เลย เขต 1
14 ก.ค. 2562 19:56 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ finance แนบ หน้างบทดลอง มิ.ย.62_rotated_page-0001.jpg กับ บทความเอกสารเผยแพร่งบทดลองประจำเดือน มิถุนายน 2562 ของหน่วยเบิกจ่ายสู่สาธารณะ สพป.เลย เขต 1
14 ก.ค. 2562 19:55 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ finance นำออกไฟล์แนบ หน้างบทดลอง มิ.ย.62_rotated_page-0001.jpg จาก บทความเอกสารเผยแพร่งบทดลองประจำเดือน มิถุนายน 2562 ของหน่วยเบิกจ่ายสู่สาธารณะ สพป.เลย เขต 1
14 ก.ค. 2562 19:54 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ finance แก้ไข บทความเอกสารเผยแพร่งบทดลองประจำเดือน มิถุนายน 2562 ของหน่วยเบิกจ่ายสู่สาธารณะ สพป.เลย เขต 1
14 ก.ค. 2562 19:53 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ finance แนบ หน้างบทดลอง มิ.ย.62_rotated_page-0001.jpg กับ บทความเอกสารเผยแพร่งบทดลองประจำเดือน มิถุนายน 2562 ของหน่วยเบิกจ่ายสู่สาธารณะ สพป.เลย เขต 1
14 ก.ค. 2562 19:52 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ finance สร้าง บทความเอกสารเผยแพร่งบทดลองประจำเดือน มิถุนายน 2562 ของหน่วยเบิกจ่ายสู่สาธารณะ สพป.เลย เขต 1
11 ก.ค. 2562 23:17 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ finance แก้ไข นโยบาย : Policy
11 ก.ค. 2562 23:16 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ finance แก้ไข นโยบาย : Policy
11 ก.ค. 2562 23:15 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ finance แก้ไข นโยบาย : Policy
11 ก.ค. 2562 23:14 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ finance แก้ไข นโยบาย : Policy
11 ก.ค. 2562 22:56 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ finance แนบ นางสาวศิริพร แสงสว่าง.pdf กับ ขอบข่ายภารกิจ : Structure
11 ก.ค. 2562 19:20 มณฑล พร้อมสันเทียะ แก้ไข แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ : Budget spending plan
11 ก.ค. 2562 19:18 มณฑล พร้อมสันเทียะ แก้ไข แผนการใช้จ่ายงบประมาณ : Budget spending plan
11 ก.ค. 2562 06:00 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ finance แนบ แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2562.pdf กับ แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2562
11 ก.ค. 2562 05:54 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ finance แก้ไข แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2562