กิจกรรมล่าสุดของไซต์

16 ม.ค. 2562 23:30 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ finance นำออกไฟล์แนบ ซักซ้อมแนวทางถอนเงิน.doc จาก เอกสาร/แบบฟอร์ม การเงินและบัญชี
16 ม.ค. 2562 23:30 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ finance แนบ ซักซ้อมแนวทางถอนเงิน.doc กับ เอกสาร/แบบฟอร์ม การเงินและบัญชี
16 ม.ค. 2562 23:29 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ finance นำออกไฟล์แนบ กำหนดวันจ่ายเงินสด ค่ารักษาพยาบาล และ การศึกษาบุตร โครงการบริการสร้างสรรค์ ปี 2558.xls จาก เอกสาร/แบบฟอร์ม การเงินและบัญชี
16 ม.ค. 2562 23:25 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ finance นำออกไฟล์แนบ ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ.doc จาก เอกสาร/แบบฟอร์ม การเงินและบัญชี
16 ม.ค. 2562 22:59 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ finance นำออกไฟล์แนบ หนังสือนำส่งขอถอนเงินประกันสัญญา.doc จาก เอกสาร/แบบฟอร์ม การเงินและบัญชี
16 ม.ค. 2562 22:56 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ finance แนบ หนังสือนำส่งขอถอนเงินประกันสัญญา.doc กับ เอกสาร/แบบฟอร์ม การเงินและบัญชี
16 ม.ค. 2562 00:18 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ finance แก้ไข เอกสารเผยแพร่งบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2561 ของหน่วยเบิกจ่ายสู่สาธารณะ สพป.เลย เขต 1
16 ม.ค. 2562 00:08 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ finance สร้าง เอกสารเผยแพร่งบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2561 ของหน่วยเบิกจ่ายสู่สาธารณะ สพป.เลย เขต 1
21 ธ.ค. 2561 02:58 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ finance แก้ไข เอกสาร/แบบฟอร์ม งานพัสดุ
21 ธ.ค. 2561 02:54 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ finance แก้ไข เอกสาร/แบบฟอร์ม งานพัสดุ
21 ธ.ค. 2561 02:53 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ finance แก้ไข เอกสาร/แบบฟอร์ม งานพัสดุ
21 ธ.ค. 2561 02:49 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ finance แก้ไข เอกสาร/แบบฟอร์ม งานพัสดุ
19 ธ.ค. 2561 19:05 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ finance แก้ไข เอกสารเผยแพร่งบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 ของหน่วยเบิกจ่ายสู่สาธารณะ สพป.เลย เขต 1
19 ธ.ค. 2561 19:03 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ finance แก้ไข เอกสารเผยแพร่งบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 ของหน่วยเบิกจ่ายสู่สาธารณะ สพป.เลย เขต 1
19 ธ.ค. 2561 19:01 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ finance แก้ไข เอกสารเผยแพร่งบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 ของหน่วยเบิกจ่ายสู่สาธารณะ สพป.เลย เขต 1
19 ธ.ค. 2561 18:59 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ finance แนบ ilovepdf_com.jpg กับ งบทด
19 ธ.ค. 2561 18:59 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ finance สร้าง งบทด
13 ธ.ค. 2561 02:56 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ finance แก้ไข เอกสาร/แบบฟอร์ม งานพัสดุ
13 ธ.ค. 2561 02:48 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ finance แก้ไข เอกสาร/แบบฟอร์ม งานพัสดุ
12 ธ.ค. 2561 03:03 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ finance แก้ไข วาระการประชุมประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2561
12 ธ.ค. 2561 02:40 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ finance แก้ไข เอกสาร/แบบฟอร์ม งานพัสดุ
12 ธ.ค. 2561 02:26 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ finance แก้ไข วาระการประชุมประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2561
12 ธ.ค. 2561 02:07 นางสาวคนึงนิจ โคผดุง แก้ไข วาระการประชุมประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2561
12 ธ.ค. 2561 02:07 นางสาวคนึงนิจ โคผดุง แนบ วาระการประชุมประจำเดือน ธ.ค.61.docx กับ วาระการประชุมประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2561
11 ธ.ค. 2561 22:15 มณฑล พร้อมสันเทียะ แก้ไข วาระการประชุมประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2561