งบลงทุน ปีงบประมาณ 2563

วันที่โพสต์: Feb 03, 2020 1:43:55 AM

งบลงทุน ปีงบประมาณ 2563

แผนงาน

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ

กิจกรรม มี 2 กิจกรรม คือ

1. กิจกรรมส่งเสริมการจัดการศึกษาโรงเรียนในโครงการพระราชดำริ จัดสรรทั้งหมด 5 รายการ จำนวนเงินทั้งสิ้น 2,562,300 บาท (รายละเอียดตามใบจัดสรร)

2. กิจกรรมปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างสำหรับโรงเรียนปกติ จัดสรรทั้งหมด 28 รายการ จำนวนเงินทั้ง สิ้น 34,768,500 บาท (รายละเอียดตามใบจัดสรร)

การกำหนดขอบเขตงาน (TOR) / วิธีจัดซื้อจัดจ้าง

แนวปฏิบัติ โรงเรียนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณเกิน 5 ล้านบาท

1. ต้องจัดทำ TOR และประกาศเพื่อรับฟัง คำวิจารณ์ (ไม่น้อยกว่า 3 วันทำการ)

2. วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ดำเนินการด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding

มีจำนวน 3 โรงเรียน คือ

2.1 โรงเรียนบ้านเพียซำพุวิทยา ก่อสร้างอาคารเรียน สปช.105/29 2 ชั้น 6 ห้อง เงิน 5,073,000 บาท

2.2 โรงเรียนชุมชนบ้านปากห้วย ก่อสร้างอาคารเรียน สปช.105/29 2 ชั้น 6 ห้อง เงิน 5,073,000 บาท

2.3 โรงเรียนบ้านนาดอกคำ ก่อสร้างอาคารเรียน สปช.105/29 2 ชั้น 6 ห้อง เงิน 5,073,000 บาท

แนวปฏิบัติ โรงเรียนที่ได้รับงบประมาณเกิน 5 แสน แต่ไม่เกิน 5 ล้านบาท

1. ต้องจัดทำ TOR จะประกาศรับฟังคำวิจารณ์หรือไม่ก็ได้ อยู่ในดุลยพินิจของหัวหน้าส่วนราชการ

2. วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ดำเนินการด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding จำนวน 9 โรงดังนี้

2.1 โรงเรียนบ้านนาโคก**

2.2 โรงเรียนชุมชนบ้านปากชม

2.3 โรงเรียนบ้านน้ำแคม

2.4 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสะอาด

2.5 โรงเรียนบ้านห้วยตาด

2.6 โรงเรียนบ้านกกทอง **

2.7 โรงเรียนบ้านโคกใหญ่

2.8 โรงเรียนเพียงหลวง 18 **

2.9 โรงเรียนร่มเกล้าบ้านชมเจริญ ***

แนวปฏิบัติ โรงเรียนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณไม่เกิน 5 แสนบาท

1. ต้องจัดทำ TOR ไม่ต้องประกาศรับฟังคำวิจารณ์

2. วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 15 โรงดังนี้

1. โรงเรียนบ้านกกดู่

2. โรงเรียนบ้านนาซ่าว

3. โรงเรียนบ้านท่าบม

4. โรงเรียนภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดา

5. โรงเรียนบ้านน้ำภู

6. โรงเรียนบ้านนาค้อ

7.โรงเรียนชุมชนบ้านโสกวิทยาคาร

8. โรงเรียนบ้านห้วยพิชัย

9. โรงเรียนบ้านนาดินดำ

10. โรงเรียนบ้านเชียงคาน “วิจิตรวิทยา”

11. โรงเรียนบ้านท่าลี

12. โรงเรียนบ้านนาโม้

13. โรงเรียนบ้านผาแบ่น

14. โรงเรียนบ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59

15. โรงเรียนชุมชนบ้านนาอ้อ