แจ้งการโอนเงินดอกผลโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดีและน้ำดื่มสะอาดโรงเรียนประถมศึกษา ประจำปี 2559

วันที่โพสต์: Jul 15, 2016 6:34:15 AM

แจ้งการโอนเงินดอกผลโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดีและน้ำดื่มสะอาดโรงเรียนประถมศึกษา ประจำปี 2559 ขอให้โรงเรียนที่ได้รับเงินดังกล่าวออกใบเสร็จรับเงินให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 1