วาระการประชุมประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2561

วันที่โพสต์: Dec 12, 2018 6:15:24 AM

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

1. แนวทางการติดตามเร่งรัดการก่อหนี้ และการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

2. การส่งเบิกเงินครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2562

3. งานพัสดุ แจ้งเพื่อดำเนินการ

4. แจ้งอนุมัติเงินประจำงวด