วาระการประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561

วันที่โพสต์: Nov 08, 2018 4:25:7 AM

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

1. การเบิกเงินเดือน ค่าจ้างประจำ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561

2. การจ้างอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2562

3. การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณปี 2562 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

4. การเบิกเงินสวัสดิการ ค่ารักษาพยาบาล และการศึกษาบุตร

5. การรับ-จ่าย-นำส่งเงิน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์