โครงการฝึกอบรม หลักสูตร การยื่นขอรับบำเหน็จ บำนาญ ด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ (Pension’ Electronic Filing) สำหรับผู้ที่เกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

โครงการอบรมหลักสูตร ชี้แจ...ยณอายุราชการ ประจำปี 2561

1. finance.loei1.go.th

2. http://e-office.loei1.go.th

3. www.cgd.go.th

วันที่ 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. ดร. รอง ปัญสังกา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เป็นประธานการอบรมหลักสูตร การยื่นขอบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยการดำเนินการประชุมในวันนี้ มี ดร. วีรพงษ์ อุ่นมานนท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการดำเนินการประชุม

การดำเนินการประชุมดังกล่าว มีข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจำ ที่จะเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561 เข้าร่วมประชุม จำนวน 118 ราย

ปัจจุบันกรมบัญชีกลาง ได้พัฒนาระบบการยื่นขอรับเงินบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจะทำให้ผู้รับบำนาญ มี ID และ PASSWORD เป็นของตนเอง และสามารถยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญ ด้วยตนเองทางอิเล็คทรอนิกส์ (Pension Electronic Filing) เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนกระบวนการดังกล่าว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 จึงได้จัดการประชุมดังกล่าวขึ้น ทั้งนี้ การประชุมมีทีมวิทยากรที่ให้ความรู้จาก สำนักงานคลัง เขต 4 อุดร ธานี ประกอบด้วย

1.นางศิริพร กันยาทอง ตำแหน่ง นักวิชาการคลัง ชำนาญการ

2.นายสุริยงค์ ลูกจันทร์ ตำแหน่ง นักวิชาการคลัง ชำนาญการ

3.นางสาวกรรณิกา คำสุข ตำแหน่ง นิติกร

มาให้ความรู้ในการประชุมดังกล่าว

ภาพเพิ่มเติม>>> CLICK<<<

ภาพ/ข่าว โดย ณัชา ทีนา นักประชาสัมพันธ์ สพป.เลย เขต 1