โครงการอบรมหลักสูตร " ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 " สำหรับผู้บริหารและครูผู้ปฎิบัติงานพัสดุของโรงเรียนในสังกัด วันที่ ๒๑ - ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมเทพบุญเติม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑

วันที่โพสต์: Nov 21, 2017 5:7:11 AM

โครงการอบรมหลักสูตร

" ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 "

สำหรับผู้บริหารและครูผู้ปฎิบัติงานพัสดุของโรงเรียนในสังกัด

วันที่ ๒๑ - ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๐

ณ ห้องประชุมเทพบุญเติม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑