รายงานงบทดลองจากระบบ GFMIS

รายงานงบทดลองจากระบบ GFMIS  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

รายงานงบทดลองจากระบบ GFMIS  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

รายงานงบทดลองจากระบบ GFMIS  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือน  กันยายน  2564 อ่านเพิ่มเติม

ผู้เผยแพร่    นางชัชอรณ์   โสดาภักดิ์  นักวิชาการเงินและบัญชี  ชำนาญการ 

งบทดลองประจำเดือน กันยายน 2564 อ่านเพิ่มเติม 

ผู้เผยแพร่    นางชัชอรณ์   โสดาภักดิ์  นักวิชาการเงินและบัญชี  ชำนาญการ 


งบทดลองประจำเดือน สิงหาคม 2564 อ่านเพิ่มเติม 

ผู้เผยแพร่    นางชัชอรณ์   โสดาภักดิ์  นักวิชาการเงินและบัญชี  ชำนาญการ 


งบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม  2564 อ่านเพิ่มเติม 

ผู้เผยแพร่    นางชัชอรณ์   โสดาภักดิ์  นักวิชาการเงินและบัญชี  ชำนาญการ 

งบทดลองประจำเดือน มิถุนายน  2564 อ่านเพิ่มเติม 

ผู้เผยแพร่    นางชัชอรณ์   โสดาภักดิ์  นักวิชาการเงินและบัญชี  ชำนาญการ 

งบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม  2564 อ่านเพิ่มเติม 

ผู้เผยแพร่    นางชัชอรณ์   โสดาภักดิ์  นักวิชาการเงินและบัญชี  ชำนาญการ 

งบทดลองประจำเดือน  เมษายน  2564 อ่านเพิ่มเติม 

ผู้เผยแพร่    นางชัชอรณ์   โสดาภักดิ์  นักวิชาการเงินและบัญชี  ชำนาญการ