กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
สพป.เลย เขต 1


ระเบียบ กฏหมายที่เกียวข้อง

พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา

ระเบียบ

กฎกระทรวง

แบบฟอร์มงานพัสดุ

เอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง(e-bidding)

เอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง(เฉพาะเจาะจง)