นโยบาย : Policy


วิสัยทัศน์ (Vision)

ภายในปีงบประมาณ 2564 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เป็นกลุ่มที่มีมาตรฐาน ยึดหลักธรรมาภิบาล บริการประทับใจ


ค่านิยมร่วม (Shared Values)

"ยิ้มงาม ถามไถ่ มีธุระเรื่องใด เต็มใจบริการ"


พันธกิจ (Mission)

1. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นมืิออาชีพ

2. พัฒนาระบบการบริหารการเงินภาครัฐ การรับ-การจ่าย ให้เป็นใปอย่างประสิทธิภาพ โดยใช้เทคดนโลยีที่ทันสมัย

3. กำหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติ ด้านงานการเงิน งานบัญชี งานพัสดุและบริหารสินทรัพย์ ให้สอดคล้องกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน

4. พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรให้มีมาตรฐานด้านการบริหารการเงินภาครัฐ


ปฏิญญา (Declaration)

“ปฏิบัติธรรมนำความดี ยึดวิถีห้าห้องชีวิตพิชิตงาน สานความดีสากล สร้างคนคุณภาพ”